نقل و نقد سیاسی- فرهنگی

Political - cultural

هدف از این ایجاد این وبلاگ، نقل و نقد برخی دیدگاه ها در حوزه های فرهنگی و سیاسی بشر، به خصوص ایران زمین است. مطالب ذکر شده لزوما مورد تأیید نویسنده نمی باشد.

به آزادی بیان و اندیشه و عقائد دیگران احترام بگذاریم.

پیوندهای روزانه

شاه پرستی (کوروش پرستی)، تمدن یا جاهلیت!!

| جمعه, ۷ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۴۷ ب.ظ

این نامه برایم خیلی جالب بود.

به امید زمانی که بتوان در این مملکت براحتی تعصب های کور ملی گرایی را نقد کرد.

برخی آمریکایی افتخار می کنند که سرزمینشان را از سرخپوست ها پس گرفتند و به آن افتخار می کنند و ما هم افتخارمان به لشکرکشی کوروش و خشایار و ... است. آنها داشتند در مملکت خودشان زندگی می کردند، چه کار به شما داشتند که بروید و آن جا را به نام خودتان بزنید؟؟؟

آیا امنیت من مهم باشد اما طرفدار شاهی باشم که کشورهای زیادی را با کشتن مردمانی فتح کرد!!!

شاید هم کوروش خان، این کشورها را با پذیرایی کیک و خامه فتح کرده باشد و تاریخ دروغ گفته است. همانطور که سرخپوست های آمریکا نیز با کیک و شکلات پذیرایی شده و سرزمینشان را تحویل دادند. قرمزی های کف خیابان هم رنگ آلبالو بوده است.

متن را بخوانید:

محمدحسین قمی:
بسم الله الرحمان الرحیم   ﮐﻮروش جان سلام
ﮐﻮروش ای ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ، از ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ اﻣﺎ ﻋﺪه ای ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺗﻮ را " ﻧـﻘـﻄـﻪ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﺳـﻼم " ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
 ﻫﻤﺎن دﯾﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ هم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯽ.
 ﻫﻤﺎن دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﺶ ﺧﺪا و دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﺎر، ﮐﺮدار و ﭘﻨﺪار ﻧﯿﮏ اﺳﺖ.
ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﺮا ﻣﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻟﮕﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ از الگو گیری از مولایمان ﻋـﻠـﯽ (ع)؟!!
 کورش جان ﺗﻮ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫﯽ ﺧﺎﮐﻬﺎ ﻓﺘﺢ ﮐﺮدی اﻣﺎ ﻋﻠـﯽ (ع )ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﭼﻮﺑﯽ دلها را ﻓﺘﺢ ﻣﯿﮑﺮد.
 ﭼﺮا ﺳﺨﻦ از ﺑﺨﺸﺶ و آزادی اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮ در دﯾﻦ ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﮐﺴﯽ از ﺑﺨﺸﯿﺪن و ﺑﺨﺸﻮدن ﻋـﻠـﯽ(ع ) ﺣﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽ زﻧﺪ؟!!
 ﺗﻮ ﺷﺎه ﺑﻮدی و ﺑﺨﺸﯿﺪی.
ﺗﻮ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎدی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻮدی و ﺑﺨﺸﯿﺪی.
اﻣﺎ ﻣﻮﻻی ما ﻋﻠﯽ (ع ) و اداﻣﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن راﻫﺶ، در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﻨﺎﻋﺖ، ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺨﺸﻮدﻧﺪ، ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻏﺬای ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی دادﻧﺪ.

 ﮐﻮروش جان ﺗﻮ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ ﻧﺒﻮدی و اوﻟﯿﻦ ﮐﺎﺗﺐ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻞ ﺑﻮدی و ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ات را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮدی.
 اﻣﺎ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﺗﻮرا ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻞ آرﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮدن ﺧﻮد ﻣﯿﮑﻮﺑﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎم و آوازه ﺗﻮ ﺷﺪﯾﺪا اﺳﻼم ﺳﺘﯿﺰی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﻣﺮداﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﺮوهاﯾﺸﺎن از ﻣﻮ ﻧﺎزک ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﺪﻋﯽ ﺗﻤﺪن اﺻﯿﻞ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ !
زﻧﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻘﻠﺪ ﻣﺪﻫﺎی ﻋﺮﯾﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪا ادﻋﺎی ﺑﺎﻧﻮی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن را دارﻧﺪ.
ﮐﻮروش جان، ﺗﻮ ﺑﻪ اﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮ در ﮐﺘﯿﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻨﮓ ﻧوﺸته ﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﺮدی ﮔﻮﺷﻮاره ﺑﻪ ﮔﻮش و اﺑﺮو ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﯿﭻ ﭘﯿﮑﺮ ﺧﺎﻧﻣﯽ ﺑﺮﻫﻨﻪ و ﺑﺪ ﺣﺠﺎب ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﻮروش جان، آﯾﺎ ﺗﻮ و ﺧﺪای ﺗﻮ راﺿﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻌﺼﺒﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
 ای ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻋﺎدل، ﺗﻮ ﯾﮑﺘﺎ ﭘﺮﺳﺖ ﻗﺒﻮل، اﻣﺎ آﯾﺎ اﺳﻼم ﺗﻀﺎد و ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﺑﺎ آیین  ﺗﻮ دارد ﮐﻪ ﻋﺪه ای ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ دو را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ ﺑیاﻧﺪازﻧﺪ؟
 آﯾﺎ اﻫﻮرای ﺗﻮ ﻫﻤﺎن ﷲ ﻧﯿﺴﺖ ؟
آﯾﺎ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﺴﺨﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ آﯾﯿﻦ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪه زرﺗﺸﺖ و ﻣﺴﯿﺢ یهود و زبور ﻧﯿﺴﺖ ؟
 آﯾﺎ اﮔﺮ اﮐﻨﻮن ﺧﻮد زﻧﺪه ﺑﻮدی ﺑﺎز ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪه زرﺗﺸﺖ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪی ﯾﺎ دﯾﻦ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺮﺗﺮ را ﺑﺮﻣﯿﮕﺰﯾﺪی ؟
آری ﮐﻮروش جان ﺧﻮاب دﯾﮕﺮ ﺑﺲ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧـﯿـﺰ و ﺧﻮد را از ﭼﻨﮓ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺪای ﺗﻮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ رﻫﺎ ﮐﻦ.
 ﮐﻮﺭوﺵ جان.
خواب بس است بیدار شو.
شاه مملکت ما یه روزی به شما گفت آسوده بخواب که ما بیداریم.
ولی خدایی،  خودش بخواب همیشگی رفت.
اما ما حالا میگوییم بیدار شو که عده ای کوروش نما دارند آبرویت را میبرند.

️ کوروش جان ﺁﺳﻮﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﭼﺮﺍ؟

 ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻋﻘﺪﻩ ﻫﺎیشان را ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
 ﻣﻠﯿّﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺧﻔﻪ اﺷﺎﻥ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
 ﭘﺸﺖ ﺗﻮ پنهان ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ آبروریزی میکنند.
هیچ بویی از کردارنیک و گفتار نیک نبرده اند فقط شعار میدهند.
ﺍﻧﮕﺎﺭﻓﻘﻂ ﺁﻧﺎﻥ ﻭﻃﻦ ﺩﻭﺳﺘﻨﺪ!
 ﺑﻪ ﻣﺎ ایرانیان ﺍﻧﮓ ﻋﺮﺏ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ!
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﻋﻤﺮﺷﺎﻥ ﻗﺪ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩه اﻧﺪ،  ﺷﻬﺪﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺟﺐ ﺑﻪ ﻭﺟﺐ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﮎ،ﺧﻮﻥ ﺩﺍﺩه اند ﺑﺎ ﺭﻣﺰ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﻭ ﯾﺎ ﺯﻫﺮﺍ جنگیدند ولی نمیدانم ﻣﺪﻋﻴﺎﻥ ﻭﻃﻦ پرﺳﺘﻲ ﻛﺠﺎﺑﻮﺩند؟ !
 
ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﺭﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺩﺭﻋﻤﻞ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﻢ ﺗﻦ ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ!
 ﺑﮕﺬﺭﯾﻢ ﺍﺯﺳﺒﮏ ﺯﻧﺪﯾﺸﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻏﺮﺏ ﺧﻂ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ.
ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺩﯾﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺭﺍﻧﻤـﻲ ﭙﺴﻨﺪﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺭﻗﺺ ﻋﺮﺑﯽ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺑﻠﺪﻧﺪ!

 ﻫﻤﺎﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﻭ ﻭﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﯼ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ ﻭ ﻣﺒﻌﺚ ﻭ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﯽ.
 ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯿﮑﻪ ﻓﺤﺎﺷﯽ ﺭﺍ ﻫﻨﺮﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ،  ﻟﺨﺖ ﺷﺪﻥ ﺭﺍ ﻣﻈﻬﺮ ﺍﺯﺍﺩﮔﯽ ﻭ ﭼﺎﺩﺭﯼ ﺷﺪﻥ ﺭﺍ ﺟﻮﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﺭﯾﺎﮐﺎﺭﯼ ﻭ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ!
 ﺳﺠﺪﻩ ﺑﺮ ﻣﻘﺒﺮﻩ ﺗﻮﺭﺍ ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻭ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﺿﺮﯾﺢ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺍ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ!

 ﺯﺩﻥ ﻧﺎﺭﻧﺠﮏ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮﺭﯼ ﺭﺍ ﺟﺸﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻫﯿﺌﺎﺕ های ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺳﻠﺐ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ!  یاعلی مدد یاحق

نظرات  (۱)

سلام کوروش شاه
من یک ایرانی مسلمانم
هم ایرانی و هم مسلمان
یک انسان خسته از این جنگ ها
میدانی این همه افراط و تفریط از چیست؟
یک روز یک عده نام تو را از کتاب درسی خط میزنند،حتی در تقویم ها نامی از تو نیست، حرفی از منشور حقوق بشرت نیست و ...
و یک عده به بهانه تعصب ملی سعی در مقابله با دین و عرب پرستی می کنند
من، یک ایرانی مسلمان خسته شده ام، از این دیدگاه های یک سویه خسته ام
بیدار شو کوروش جان دست در دست مولایم علی به ما درس انسانیت و آزادگی بدهید

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی