نقل و نقد سیاسی- فرهنگی

Political - cultural

هدف از این ایجاد این وبلاگ، نقل و نقد برخی دیدگاه ها در حوزه های فرهنگی و سیاسی بشر، به خصوص ایران زمین است. مطالب ذکر شده لزوما مورد تأیید نویسنده نمی باشد.

به آزادی بیان و اندیشه و عقائد دیگران احترام بگذاریم.

پیوندهای روزانه

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شاه پرستی» ثبت شده است

حماقتی به بلندای تاریخ

| يكشنبه, ۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۰۸ ق.ظ

مگر نه اینکه می گویید این شاه کشورگشای خفته در خاک، خداپرست بوده است؛ آیا کدام خدا اجازه می دهد که بر مقبره سجده کنید؟

سجده بر قبر پیامبر و امام معصوم نیز حرام است؛ تا چه رسد سجده بر انسان های دیگر.

امام علی (ع) فرمود: خداوند تو را آزاد آفرید، پس بنده دیگری مباش.

به نظر من، دو بردگی از همه بردگی ها فضاحت بار تر است،

یکی بردگی جهل و دیگری بردگی شاهان کشورگشا.

 

این سجده یعنی هنوز هم من تشنۀ سلطه شاهانی هستم که بدون رأی مردم و تنها بر اساس زور و قدرت و خاندان به سلطنت می رسیدند.

طرفداری از نظام شاهنشاهی، یعنی طرفداری از سیاست ماکیاولی، یعنی طرفداری از بردگی، طرفداری از چپاول ثروت ها و قدرت بدون پرسش.

کاش کمی می فهمیدم.

بیماری شاه پرستی و ملی گرایی

| جمعه, ۷ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۴۰ ب.ظ

ملی گرایی یعنی چشم بستن بر خوبی ها و بدی های انسان ها و قضاوت بر اساس ملیت؛

این فرد خوب است چون هموطن من است، هر چند زندگی هزاران جوان را با مواد مخدر و سکس و ... از بین برده باشد.

فلان فرد بد است چون هموطن من نیست؛ هر چند کتاب های زیادی نوشته باشد و یا کارهای خوب زیادی کرده باشد.

ملی گرایی یعنی دفاع بی چون و چرا از شاهان و بزرگان، بدون توجه به نظرات آنان و تأثیر رفتارشان بر جوامع بشری.

آیا اضافه کردن واژۀ کبیر به اسکندر و کوروش و ناپلئون و صدام و .... آنها را از دایره نقد بیرون می آورد؟

آیا هر کسی که کشورهای دیگر را فتح کرده و با ریختن خون مردمان و غارت اموالشان، چند هکتار به سرزمین مان اضافه کرد و غنائمی به سربازان داد ،باید نامش در کتاب های تاریخ به بزرگی یاد شود و مجسمه اش را در میدان ها گذاشت!!!

هنر انسان، ابراهیم (ع) بودن است. یعنی شکستن بت جهل و نادانی؛ نه اینکه با احترام به بت های دیگران به جهلشان احترام بگذاریم. چه بت بابل باشد و چه بت هند و اروپا.

ابراهیم یعنی مباحثه منطقی با خورشید و ماه پرست، یعنی حتی با خداوند رک و راست بودن و از او برای اطمینان بر معاد کمک خواستن.

هنر ابراهیم (ع)، ساختن خانه خدا بود. خانه ای ساخت که خداوند بگوید در خانه من خونریزی حرام است و اینجا محل امن است.

دوست دارم که اگر مملکتم شاه داشته باشد، شاهی دانا و بت شکن داشته باشد و نه آدمکش و کشورگشا.

من شاه خونریز و کشورگشا را دوست ندارم.

من تاریخ را از بزرگترها یاد می گیرم؛ برایم واقعیت را بگویید هر چند تلخ باشد. نه اینکه با تعصبات ملی گرایانه، از حاکمان و شاهان ستمگری که هنوز عکس برده هایشان بر روی کتیبه ها نقش بسته است برایم اسطوره سازی کنید. تاریخ را از زبان تاریخ نویسان شاه پرست برایم املا نکنید که از نویسندگان پول پرست متنفرم.

ماه پشت ابر نخواهد ماند و روزی که راست ها آشکار شود، من بیش از اینکه از شاهان گذشته ناراحت باشم، از شما شکوایه خواهم داشت.

به من راست بگویید.

شاه پرستی (کوروش پرستی)، تمدن یا جاهلیت!!

| جمعه, ۷ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۴۷ ب.ظ

این نامه برایم خیلی جالب بود.

به امید زمانی که بتوان در این مملکت براحتی تعصب های کور ملی گرایی را نقد کرد.

برخی آمریکایی افتخار می کنند که سرزمینشان را از سرخپوست ها پس گرفتند و به آن افتخار می کنند و ما هم افتخارمان به لشکرکشی کوروش و خشایار و ... است. آنها داشتند در مملکت خودشان زندگی می کردند، چه کار به شما داشتند که بروید و آن جا را به نام خودتان بزنید؟؟؟

آیا امنیت من مهم باشد اما طرفدار شاهی باشم که کشورهای زیادی را با کشتن مردمانی فتح کرد!!!

شاید هم کوروش خان، این کشورها را با پذیرایی کیک و خامه فتح کرده باشد و تاریخ دروغ گفته است. همانطور که سرخپوست های آمریکا نیز با کیک و شکلات پذیرایی شده و سرزمینشان را تحویل دادند. قرمزی های کف خیابان هم رنگ آلبالو بوده است.

متن را بخوانید:

محمدحسین قمی:
بسم الله الرحمان الرحیم   ﮐﻮروش جان سلام
ﮐﻮروش ای ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ، از ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ اﻣﺎ ﻋﺪه ای ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺗﻮ را " ﻧـﻘـﻄـﻪ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﺳـﻼم " ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
 ﻫﻤﺎن دﯾﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ هم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯽ.
 ﻫﻤﺎن دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﺶ ﺧﺪا و دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﺎر، ﮐﺮدار و ﭘﻨﺪار ﻧﯿﮏ اﺳﺖ.
ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﺮا ﻣﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻟﮕﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ از الگو گیری از مولایمان ﻋـﻠـﯽ (ع)؟!!
 کورش جان ﺗﻮ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫﯽ ﺧﺎﮐﻬﺎ ﻓﺘﺢ ﮐﺮدی اﻣﺎ ﻋﻠـﯽ (ع )ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﭼﻮﺑﯽ دلها را ﻓﺘﺢ ﻣﯿﮑﺮد.
 ﭼﺮا ﺳﺨﻦ از ﺑﺨﺸﺶ و آزادی اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮ در دﯾﻦ ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﮐﺴﯽ از ﺑﺨﺸﯿﺪن و ﺑﺨﺸﻮدن ﻋـﻠـﯽ(ع ) ﺣﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽ زﻧﺪ؟!!
 ﺗﻮ ﺷﺎه ﺑﻮدی و ﺑﺨﺸﯿﺪی.
ﺗﻮ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎدی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻮدی و ﺑﺨﺸﯿﺪی.
اﻣﺎ ﻣﻮﻻی ما ﻋﻠﯽ (ع ) و اداﻣﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن راﻫﺶ، در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﻨﺎﻋﺖ، ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺨﺸﻮدﻧﺪ، ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻏﺬای ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی دادﻧﺪ.

 ﮐﻮروش جان ﺗﻮ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ ﻧﺒﻮدی و اوﻟﯿﻦ ﮐﺎﺗﺐ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻞ ﺑﻮدی و ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ات را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮدی.
 اﻣﺎ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﺗﻮرا ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻞ آرﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮدن ﺧﻮد ﻣﯿﮑﻮﺑﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎم و آوازه ﺗﻮ ﺷﺪﯾﺪا اﺳﻼم ﺳﺘﯿﺰی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.