نقل و نقد سیاسی- فرهنگی

Political - cultural

هدف از این ایجاد این وبلاگ، نقل و نقد برخی دیدگاه ها در حوزه های فرهنگی و سیاسی بشر، به خصوص ایران زمین است. مطالب ذکر شده لزوما مورد تأیید نویسنده نمی باشد.

به آزادی بیان و اندیشه و عقائد دیگران احترام بگذاریم.

پیوندهای روزانه

۷ مطلب با موضوع «طنز فرهنگی-سیاسی» ثبت شده است

شاه پرستی (کوروش پرستی)، تمدن یا جاهلیت!!

| جمعه, ۷ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۴۷ ب.ظ

این نامه برایم خیلی جالب بود.

به امید زمانی که بتوان در این مملکت براحتی تعصب های کور ملی گرایی را نقد کرد.

برخی آمریکایی افتخار می کنند که سرزمینشان را از سرخپوست ها پس گرفتند و به آن افتخار می کنند و ما هم افتخارمان به لشکرکشی کوروش و خشایار و ... است. آنها داشتند در مملکت خودشان زندگی می کردند، چه کار به شما داشتند که بروید و آن جا را به نام خودتان بزنید؟؟؟

آیا امنیت من مهم باشد اما طرفدار شاهی باشم که کشورهای زیادی را با کشتن مردمانی فتح کرد!!!

شاید هم کوروش خان، این کشورها را با پذیرایی کیک و خامه فتح کرده باشد و تاریخ دروغ گفته است. همانطور که سرخپوست های آمریکا نیز با کیک و شکلات پذیرایی شده و سرزمینشان را تحویل دادند. قرمزی های کف خیابان هم رنگ آلبالو بوده است.

متن را بخوانید:

محمدحسین قمی:
بسم الله الرحمان الرحیم   ﮐﻮروش جان سلام
ﮐﻮروش ای ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ، از ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ اﻣﺎ ﻋﺪه ای ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺗﻮ را " ﻧـﻘـﻄـﻪ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﺳـﻼم " ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
 ﻫﻤﺎن دﯾﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ هم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯽ.
 ﻫﻤﺎن دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﺶ ﺧﺪا و دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﺎر، ﮐﺮدار و ﭘﻨﺪار ﻧﯿﮏ اﺳﺖ.
ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﺮا ﻣﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻟﮕﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ از الگو گیری از مولایمان ﻋـﻠـﯽ (ع)؟!!
 کورش جان ﺗﻮ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫﯽ ﺧﺎﮐﻬﺎ ﻓﺘﺢ ﮐﺮدی اﻣﺎ ﻋﻠـﯽ (ع )ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﭼﻮﺑﯽ دلها را ﻓﺘﺢ ﻣﯿﮑﺮد.
 ﭼﺮا ﺳﺨﻦ از ﺑﺨﺸﺶ و آزادی اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮ در دﯾﻦ ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﮐﺴﯽ از ﺑﺨﺸﯿﺪن و ﺑﺨﺸﻮدن ﻋـﻠـﯽ(ع ) ﺣﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽ زﻧﺪ؟!!
 ﺗﻮ ﺷﺎه ﺑﻮدی و ﺑﺨﺸﯿﺪی.
ﺗﻮ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎدی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻮدی و ﺑﺨﺸﯿﺪی.
اﻣﺎ ﻣﻮﻻی ما ﻋﻠﯽ (ع ) و اداﻣﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن راﻫﺶ، در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﻨﺎﻋﺖ، ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺨﺸﻮدﻧﺪ، ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻏﺬای ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی دادﻧﺪ.

 ﮐﻮروش جان ﺗﻮ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ ﻧﺒﻮدی و اوﻟﯿﻦ ﮐﺎﺗﺐ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻞ ﺑﻮدی و ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ات را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮدی.
 اﻣﺎ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﺗﻮرا ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻞ آرﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮدن ﺧﻮد ﻣﯿﮑﻮﺑﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎم و آوازه ﺗﻮ ﺷﺪﯾﺪا اﺳﻼم ﺳﺘﯿﺰی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

سردار سلامی:
جانشین فرمانده کل سپاه گفت: انقلاب اسلامی پرچمدار ایجاد تمدن نوین جهانی است و امروز که شاهد صحنه‌های مقابله نظام سلطه با انقلاب اسلامی هستیم، میدان‌های درگیری در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و محیط اطلاعاتی در حال گسترش است.
به گزارش مشرق، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در جشنواره مالک اشتر دانشگاه جامع امام حسین(ع) که در تالار بصیرت این دانشگاه برگزار شد، با اشاره به اینکه مرزهای میان مردم در جهان قالب جغرافی و فراجغرافی دارد، اظهار داشت: انقلاب اسلامی با نگاه فراتر از مرزهای جغرافی و بر‌اساس تحولی که در ارزش‌ها، نگرش‌ها و باورهای بخشی از جهان به صورت حداقلی جهان اسلام ایجاد کرده در حال پیشروندگی است و این تغییر و تحولات زمینه‌ساز ایجاد تمدن نوین اسلامی است که موجب شده انقلاب اسلامی، بزرگ‌ترین چالش برای قدرت‌های بزرگ به‌شمار آید.

وی با بیان اینکه هیچ تحولی در بیرون نیست که متکی به یک واقعیت در درون باشد، همه حقایق را بازتاب تحول در قلوب مردم دانست و گفت: امروز برای تصرف یک جغرافیا، دیگر به لشکرکشی و استفاده از قدرت و صلابت نیاز نیست و بهترین راه، تصرف ذهن‌ها است.

سردار سلامی ادامه داد: مرزهای جغرافیایی امروز واقعیت تقسیم‌بندی سیاسی در جهان نیست، مرزهای سیاسی امروز صورت ظاهر و ترسیم‌کننده خطوط حاکمیت دولت‌ها است، در حالی که امروز جدال اصلی بر سر ترسیم مرزهای عقیده، اندیشه و فکر است.
درباره سخنان علی یونسی؛
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی که در ایراد سخنان شائبه برانگیز مسبوق به سابقه است اخیرا بیان داشت که شعارهای محمود احمدی‌نژاد همان شعار مذهبی‌هاست که عملکرد رئیس دولت دهم نشان داد، این شعارها خارج از ظرفیت کشور و نظام است.
مغلطه واقعیت‌نمایی به جای ارائه حقیقت واقعی توسط آقای دستیار / آماده انتشارگروه سیاسی مشرق - با وقوع انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های تازه‌ای بر اساس شکل گیری افکار و آرمان‌های جدید در کشورمان پرده برداشته شد. درواقع با تغییر برخی از تفکرات و شکل گیری برخی از اندیشه‌های نو در قالب دین مبین اسلام و همچنین شرایط خاصی که کشورمان در آن قرار گرفت و ساختار سیاسی کشور بعد از سالها تغییر کرد، این ظرفیت‌های جدید نیز خودی نشان دادند.

ظرفیت‌هایی که اگرچه در غبار برخی تفکرات استعماری و استکباری به محاق رفته و نادیده انگاشته می شد اما توان بلقوه‌ای بودند که قابلیت شدن داشتند و بر اساس واقعیت جامعه و ظرفیت‌های ایران اسلامی شکل گرفته بودند اما اینکه چقدر این ظرفیت‌ها تا به امروز بالفعل شده است و به وقوع پیوسته را برخی به گردن ناسازگار بودن این آرمان‌ها با واقعیت‌ها می‌اندازند، درحالی که بیشتر از همه این موارد کم کاری و قصور و حتی انحراف افراد در عمل به این آرمان‌ها بوده است که بعضا باعث ناکام ماندن چنین ظرفیت‌هایی شده است. متاسفانه بعضا صداهایی شنیده می شود که شائبه عدم برابری ظرفیت‌های کشور در مقابل آرمان‌گرایی را ترویج می کنند.

وزیر ارشاد در حاشیه این جلسه به برخی سئوالات خبرنگاران پاسخ داد. او در پاسخ به پرسشی درباره اینکه خودش دستور توقیف «رستاخیز» ساخته احمدرضا درویش را داده، تاکید کرد به هیچ عنوان چنین نیست و این فیلم اصلا توقیف نشده، فقط اکران آن تا زمان جلب نظر مراجع عقب افتاده است.

براساس گزارش «مهر» او در بخش دیگر سخنانش درباره اعتراض‌هایی که به اکران «رستاخیز» صورت گرفته بود، گفت: «ریشه این اعتراض‌ها را در رقابت‌های سینمایی می‌بینم. واقعیت این است که بعضی از کسانی که آمده بودند و اعتراض می‌کردند، خیلی هم انگیزه مذهبی نداشتند، چون ما دیدیم که بعد از همان اعتراضشان که در ماه مبارک رمضان بود، جلوی وزارت ارشاد در آن طرف خیابان ساندویچ می‌خوردند.»


منبع: http://khabaronline.ir/%28X%281%29S%28epi41zocyzm0brad3jxtsz1p%29%29/detail/444805/culture/Cultural-Management

فیلم مصاحبه جنجالی احمدی نژاد با خبرنگار اسپانیایی

| پنجشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۱۷ ق.ظ

روحانی به رکورد احمدی‌نژاد می‌رسد؟!

| پنجشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۱۶ ق.ظ
شیب ملایم دولت در ملاطفت با خانم‌های غربی!
از طرفی، معلوم نیست اگر قرار باشد چنین روندی با همین شیب ملایم در دولت حسن روحانی تکرار شود، نفر بعدی با چه حجابی وارد تهران خواهد شد و اصولا دولت واکنشی نشان خواهد داد یا خیر؟
گروه سیاسی صراط - حجاب غیرمتعارف یکی از زنان حاضر در هیات همراه وزیر خارجه ایتالیا در دیدار با حسن روحانی، برای چندمین بار در ماه های اخیر حاشیه ساز شده است.

به گزارش گروه سیاسی صراط، نکته قابل تامل در این خصوص، آن است که دیدار مذکور در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شده و معلوم نیست چگونه مسئولان مربوطه، حجاب این عضو هیات ایتالیایی را مرسوم، متعارف و قابل قبول تشخیص داده اند و نیازی به تذکر ندیده اند؟

نفر بعدی با چه حجابی به تهران می‌آید؟!/ شیب ملایم دولت در ملاطفت با خانم‌های غربی!
دیدار روحانی با وزیر خارجه ایتالیا و هیات همراه
- هفته نامه یالثارات از مصاحبه محمود احمدی نژاد با یک خبرنگار زن بی حجاب انتقاد کرد.

  به گزارش خبرآنلاین، هفته نامه یالثارات در نگاه هفته خود به بحث مبارزه با بی حجابی پرداخت و تصریح کرد: یادمان هست که آن روزها که بحث مبارزه با مفاسد اجتماعی و بی حجابی مطرح بود ریاست محترم جمهوری به این نکته اصرار داشتند که برای مقابله با بی حجابی و مفاسد اجتماعی بایستی کار فرهنگی و تربیتی کرد.

در ادامه این یادداشت آمده است: کسی مدعی مخالفت دولت دهم با مقوله حجاب و عفاف نیست اما بی اعتنایی محض این دولت به این حکم شاخص و بارز الهی که نمونه آن در مصاحبه با خبرنگار زن بی حجاب اسپانیایی آشکار شد تبدیل به یک «بهمن فرهنگی» شد. به هرحال ریاست محترم جمهوری باید پاسخگوی این سوال جدی باشند که آیا مصاحبه شما با خبرنگار بی حجاب اسپانیایی در دفتر کارتان، اقدامی فرهنگی است که در جهت ترویج حجاب و مقابله با بی حجابی قولش را داده بودید؟

طنز یالثارات: خدا وکیلی محمود جراتش خیلی بیشتر از سید محمد و هاشمی و موسوی است

به گزارش خبرآنلاین، هفته نامه یالثارات همچنین در ستون طنزش با عنوان «سیاست به روایت یک هم​ولایتی»، نوشت اصلاح​طلبان به جبهه حامیان احمدی​نژاد پیوستند! و ادامه داد: همانگونه که مطلع هستید، چند روز قبل از سال جدید، رئیس​جمهور طی اقدامی ارزشی و انقلابی، با یک خانم بی​حجاب خارجکی مصاحبه نموده و به این وسیله مشت محکمی بر دهان خیلی​ها کوبیدند!

گفته می​شود پس از این اقدام مهرورزانه، شکاف عمیقی در صفوف اصلاح​طلبان ایجاد شده است.

در نشستی که صبح دوم فرودین ماه امسال در یکی از ویلاهای "م.ج.د" واقع در لواسانات، خیابان هفتم، بن بست اول، با حضور عده​ای از سران اصلاح​طلب از جمله "ب.ه "و "ج .گ "برگزار شده بود؛ عده​ای از حضار با تقدیر از این عمل رئیس جمهور بیان داشتند:خدا وکیلی این محمود خیلی جراتش بیشتر از سید محمد و هاشمی و موسوی است! کدامیک از اینها جرات داشتند تا اینجوری دست به اصلاحات اساسی و ساختاری بزنند؟ اگر تو مملکت بی​حجابی آزاد بشه، اصلاحات به هدف اساسی خود رسیده! ما که از همین امروز به جبهه حامیان محمود می​پیوندیم!


منبع: شفاف نیوز